ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Bepalingen betreffende de inlijstingswerken

1. Voor de interpretatie van deze overeenkomst wordt onder inlijstingswerken verstaan, de vervaardiging, de versteviging van lijsten en de

versteviging of restauratie van het grondvlak. De inlijstingswerken aldus gedefinieerd, maken het wezenlijke voorwerp uit van de prestatie waartoe onze

vennootschap zich verbindt. De bewaring van de voorwerpen gedurende de tijdspanne binnen dewelke zij ons worden toevertrouwd, vertoond derhalve

een bijkomend karakter, ten aanzien van deze wezenlijke prestatie, die geen werkzaamheid uitgevoerd op de voorwerpen zelf inhoudt.

2. Onze vennootschap verbindt er zich toe volgens de regels van de kunst haar beste zorgen te besteden aan de uitvoering van de inlijstingswerken,

zoals omschreven op de bestelbon en het bestelde werk binnen de vooropgestelde termijn te leveren.

3. Onze vennootschap biedt klanten de mogelijkheid om de ons toevertrouwde voorwerpen te laten verzekeren volgens de polis "alle risico's"

aangegaan door en voor rekening van de klant, tegen alle schade of verlies die kan ontstaan ten gevolge van brand, overstroming, diefstal en

ongevallen zoals schade en verlies ten gevolge van onhandigheid of nalatigheid van ons of van derden. De in de polis omschreven waarborgen gelden,

binnen de perken van de verzekeringsvoorwaarden en volgens de formaliteiten en modaliteiten door deze laatste voorzien, gedurende een

maximumtermijn van 42 dagen, te rekenen vanaf de afgifte van het onderwerp. De klant die deze verzekering wenst, ontvangt bij afgifte van het

onderwerp, een verzekeringscertificaat, opgesteld in dubbel, samen met de verzekeringsvoorwaarden. Het bewijs van de wens om deze verzekering af

te sluiten, kan enkel geleverd worden door voorlegging van het behoorlijk door de klant gedateerd en ondertekend verzekeringscertificaat. Door de

ondertekening ervan erkent de klant kennis te hebben genomen van de verzekeringsvoorwaarden, samen met het attest afgeleverd.

4. Onze vennootschap nodigt haar klanten ten stelligste uit deze verzekering af te sluiten. Tenzij een bij de afgifte gedane waardeverklaring,

WORDT IEDER AFGEGEVEN VOORWERP, BIJ UITDRUKKELIJK BEDING, VERMOED EEN MAXIMUMWAARDE VAN €250 TE HEBBEN. DE SCHADELOOSSTELLINGEN IN GEVAL VAN SCHADE OF VERLIES,

ZULLEN DERHALVE DIT BEDRAG, DAT EEN VOLSTREKT PLAFOND PER AFGEGEVEN VOORWERP UITMAAKT. BIJ UITSLUITING VAN ALLE ANDERE VERGOEDINGEN, NIET KUNNEN OVERSCHRIJDEN.

Ingeval een waardeverklaring van meer dan €250, is de klant ertoe gehouden het voorwerp te laten verzekeren volgens de polis door ons aangeboden.

Doet hij dit niet, wordt hij geacht zijn eigen verzekeraar te zijn en verzaakt hij aan elk verhaal tegen ons in geval van verlies of schade aan het voorwerp

aangebracht.

5. Rekening houdend met Art. 1. tem 4. kan onze vennootschap niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies, de vernietiging of beschadiging van

de voorwerpen te wijten aan: a. diefstal, brand, overstroming of elk ander voorval van welke oorzaak ook, tenzij een door ons begane, opzettelijke fout,

in de wettelijke betekenis van het woord, bewezen wordt, b. een onopzettelijke, zelfs zware fout van onze vennootschap of haar ondergeschikten.

Gemeenschappelijke bepalingen:

6. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, en geen enkele laattijdige levering kan recht geven op schadevergoeding of op verbreking van de

overeenkomst.

7. Overmacht geeft ons het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken of de uitvoering ervan te schorsen zonder opzeg of vergoeding.

Onverminderd de bepalingen van artikel 5.a. worden beschouwd als gevallen van overmacht: oorlog of burgeroorlog, muiterij, boycot, sabotage,

natuurrampen, ontploffingen, brand, machinebreuk, stakingen en lock-outs, werkonderbrekingen en alle andere oorzaken die de levering door onze leveranciers verhinderen.

8. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Gent, netto en zonder korting. Elk uitstel van betaling verschaft ons het volle recht en zonder aanmaning de

prijs te verhogen met jaarlijkse intrest van 15% en met minimum van €25 als forfaitaire schadevergoeding.

9. De goederen reizen op risico van de koper, zelfs wanneer ze franco verzonden worden en zelfs wanneer ze door onze eigen diensten of door

bemiddeling van om het even welke vervoerder verzonden worden.

10. Alle geschillen betreffende deze overeenkomst of factuur, alsook de gevolgen ervan, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.

Bepalingen betreffende de staat van voorwerpen, afgegeven om ingelijst te worden:

11. Overeenkomstig het gemeen recht draagt de klant in geval van betwisting omtrent de staat van de voorwerpen, op het ogenblik waarop het ons

werd toevertrouwd, hiervan de bewijslast. Op verzoek van de klant kan bij afgifte van het voorwerp, steeds een beschrijving in dubbel worden

opgemaakt van de staat waarin het goed zich bevindt.

De beschrijving heeft enkel bewijskracht tegenover ons, indien zij zonder voorbehoud voor akkoord werd ondertekend door ons of een door ons aangestelde persoon die het voorwerp heeft ontvangen.